Grāds: Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā

Kvalifikācija: Skolotāja profesionālā kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 4 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 1670 EUR / gadā)
 • neklātienes studijas: 4,5 gadi (maksas studijas 1490 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 160 KP (240 ECTS)

#
Programmas direktors(-e)

Asociētā profesore, Dr.paed., Mg. paed.
Mārīte Rozenfelde

Marite.Rozenfelde@rta.lv

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

Diploms dod tiesības strādāt ar personām, kurām ir attīstības traucējumi izglītības iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs vai sertificētā privātpraksē. Profesionālā specializācija - speciālās izglītības skolotājs un papildspecializācija (viena izvēle no piedāvātajām):

 • darbam ar izglītojamiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi.
 • darbam ar izglītojamiem, kuriem ir redzes traucējumi.
 • darbam ar izglītojamiem, kuriem ir dzirdes traucējumi.
 • darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi (jaukti attīstības traucējumi).
 • darbam ar izglītojamiem, kuriem ir valodas un runas traucējumi.
 • darbam zīmju valodā.

Studēt akadēmiskajā/profesionālajā pedagoģijas maģistrantūrā.

#

Uzņemšanas prasības

Vidējās izglītības dokumentā gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm, ja zemākais vidējās atzīmes slieksnis ir 6 balles ir iespējams kārtot papildus pārbaudījumu - pārrunas (sastāda 25% no kopīgā konkursa vērtējuma).

Iestājpārbaudījums - izglītības gadījumu analīze (sastāda 50% no kopīgā konkursa vērtējuma). Reflektants rakstiski (200-300 vārdu) un mutiski pauž un pamato savu viedokli par izglītības gadījumu. Kritēriju reflektanta spējas diskutēt par aktualitātēm izglītībā un sabiedrības norisēs, kritiskās domāšanas novērtēšana:

 • Spēja orientēties un reflektēt par aktualitātēm profesionālās darbības jomā un ar to saistītajām norisēm sabiedrībā.
 • profesionālā motivācija.
 • latviešu valodas lietojuma kompetence.
 • saskarsmes prasmes un runas kvalitāte.

Obligātie centralizētie eksāmeni vai gada atzīme atestātā, ja CE nav kārtoti - latviešu valodā/latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, svešvalodā (angļu/vācu/franču/krievu) (sastāda 25% no kopīgā konkursa vērtējuma).

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.