Grāds: Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā

Kvalifikācija: Skolotāja profesionālā kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 4 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)
 • neklātienes studijas: 4,5 gadi (maksas studijas 1910 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 160 KP (240 ECTS)

Programmas direktors(e)

Asociētā profesore, Dr.paed., Mg. paed.
Mārīte Rozenfelde

Marite.Rozenfelde@rta.lv

Studiju programmas “Speciālā izglītība” mērķis - nodrošināt izglītības zinātņu teorētiskajos pamatos un praksē balstītas, profesijas standartam “Skolotājs” atbilstošas profesionālās studijas, sagatavojot kompetentus, konkurētspējīgus, uz mūžizglītību un profesionālo pilnveidi orientētus speciālās izglītības skolotājus.

Studiju programmas uzdevumi:

 • Īstenot studijas ciešā sasaistē ar darba vidi skolotāja un speciālās izglītības skolotāja profesijai nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetences ieguvei;
 • Sekmēt studējošo pieredzes ieguvi profesionālas pedagoģiskās darbības speciālās izglītības jomā plānošanai, īstenošanai un izvērtēšanai, sadarbības attīstīšanai ar izglītojamajiem, viņu vecākiem, izglītības iestādes atbalsta personālu, citiem pedagogiem un sabiedrību;
 • Veicināt studējošo pētnieciskās prasmes attīstību izglītības zinātnēs, veicot pētījumus speciālajā pedagoģijā un priekšmetu mācīšanās metodikās;
 • Sekmēt sabiedrībai nozīmīgu vērtību attīstību studējošajiem, viņu radošo un sociālo aktivitāti, veicināt studējošo vajadzību attīstību tālākai patstāvīgai virzībai savas kompetences pilnveidei maģistra studijās un mūžizglītībā.

Studiju programmas rezultāti

 • spēj apliecināt un kritiski izvērtēt izglītības zinātnēm un skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas, kas nepieciešamas speciālās izglītības skolotāja profesionālās darbības veikšanai, un to pielietošanai praktiskajā pedagoģiskajā darbībā speciālajā izglītībā;
 • spēj parādīt izglītības zinātņu un speciālās izglītības jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni;
 • spēj apliecināt padziļinātas zināšanas un izpratni par pedagoga lomu sabiedrības attīstībā un izglītības problēmu risināšanā izglītības politikas un sociālekonomisko pārmaiņu kontekstā.

 • izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus izglītības zinātnēs, mācību jomu saturā un metodikās, speciālajā psiholoģijā un pedagoģijā, spēj plānot un veikt radošu, inovatīvu pedagoģisko darbību dažādās kultūrvidēs ar izglītojamajiem, kuriem ir dažādi attīstības traucējumi, ievērojot izglītojamo individuālās attīstības potenciālu un rodot risinājumus mainīgos apstākļos;
 • spēj formulēt un analītiski aprakstīt problēmas un risinājumus izglītības zinātnēs un skolotāja profesijā speciālās izglītības jomā, argumentēti par tām diskutēt profesionālajā vidē un sabiedrībā kopumā;
 • spēj apliecināt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemoties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot savu izglītojamo vai citu pedagogu darbu.

 • spēj veidot iekļaujošu, intelektuāli rosinošu un emocionāli drošu izglītojamā mācīšanās un attīstības vajadzībām atbilstošu, uz sadarbību vērstu mācību vidi;
 • spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas profesionālās darbības pilnveidei, ievērojot profesionālo ētiku un balstoties uz patstāvīgi iegūto, kritiski atlasīto un analizēto informāciju un pieredzes izvērtējumu;
 • spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz sabiedrību, piedalās speciālās izglītības jomas attīstībā.

Absolventu iespējas

Diploms dod tiesības strādāt ar personām, kurām ir attīstības traucējumi izglītības iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs vai sertificētā privātpraksē. Profesionālā specializācija - speciālās izglītības skolotājs un papildspecializācija (viena izvēle no piedāvātajām):

 • darbam ar izglītojamiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi.
 • darbam ar izglītojamiem, kuriem ir redzes traucējumi.
 • darbam ar izglītojamiem, kuriem ir dzirdes traucējumi.
 • darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi (jaukti attīstības traucējumi).
 • darbam ar izglītojamiem, kuriem ir valodas un runas traucējumi.
 • darbam zīmju valodā.

Studēt akadēmiskajā/profesionālajā pedagoģijas maģistrantūrā.

#

Uzņemšanas prasības

Vidējās izglītības dokumentā gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm, ja zemākais vidējās atzīmes slieksnis ir 6 balles ir iespējams kārtot papildus pārbaudījumu - pārrunas (sastāda 25% no kopīgā konkursa vērtējuma).

Iestājpārbaudījums - izglītības gadījumu analīze (sastāda 50% no kopīgā konkursa vērtējuma). Reflektants rakstiski (200-300 vārdu) un mutiski pauž un pamato savu viedokli par izglītības gadījumu. Kritēriju reflektanta spējas diskutēt par aktualitātēm izglītībā un sabiedrības norisēs, kritiskās domāšanas novērtēšana:

 • Spēja orientēties un reflektēt par aktualitātēm profesionālās darbības jomā un ar to saistītajām norisēm sabiedrībā.
 • profesionālā motivācija.
 • latviešu valodas lietojuma kompetence.
 • saskarsmes prasmes un runas kvalitāte.

Obligātie centralizētie eksāmeni vai gada atzīme atestātā, ja CE nav kārtoti - latviešu valodā/latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, svešvalodā (angļu/vācu/franču/krievu) (sastāda 25% no kopīgā konkursa vērtējuma).

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.