Grāds: Maģistra grāds stratēģiskajā robežu pārvaldībā

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 1,5 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 1820 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 120 KP

Programmas direktors(e)

Juris Madžuls

Juris.Madzuls@rs.gov.lv

„Stratēģiskā robežu pārvaldība” ir starptautiska studiju programma, kuru Latvijā īsteno Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija kopīgi ar piecām augstskolām: Igaunijas Drošības zinātņu akadēmiju (Igaunijā), Mikolas Romeris universitāti (Lietuvā), Nīderlandes Drošības akadēmiju (Nīderlandē), Valsts Tālmācības universitāti (Spānijā) un Salamankas universitāti (Spānijā).

Programma sniedz iespēju Latvijas vidējā un augstākā līmeņa robežsardzes virsniekiem turpināt studijas Eiropas līmeņa programmā, stiprinot Eiropas sadarbību tiesībaizsardzības jomā. Studējot šajā maģistra programmā, ir iespēja papildināt zināšanas par stratēģijām, plānošanu un novērtēšanu robežapsardzībā, pamattiesībām un ētiku Eiropas robežu drošības pārvaldībā, Eiropas savienības robežu politiku un drošības jautājumiem.

Programma tiek īstenota 3 posmos, kur katrs posms atbilst vienam pilna laika studiju semestrim.

Programmu veido 10 tematiskie moduļi

1. posms iekļauj 6 moduļus:

 • Stratēģija, plānošana un novērtēšana robežapsardzībā
 • Pamattiesības un ētika Eiropas robežu drošības pārvaldībā
 • Līderība un organizāciju attīstība robežu pārvaldībā
 • ES robežu politikas un stratēģijas
 • Inovācijas un tehnoloģijas robežu drošības jomā
 • Robežu drošības pārvaldības prakses pētījumi

2. posms sastāv no četriem moduļiem:

 • Eiropas robežu drošības globālais konteksts
 • Stratēģisko risku un draudu pārvaldība Eiropas robežu drošībai
 • Sadarbība stratēģiskajā robežu pārvaldībā
 • Robežu pārvaldības integrētās prakses pētījumi

3. posmā iekļauta maģistra darba izstrāde.

Studiju programmas rezultāti

Absolventu iespējas

 • Studēt doktorantūras studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus.
 • dienēt Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, teritoriālo pārvalžu vai izglītības iestāžu vecāko virsnieku amatos un būt par specializētā valsts civildienesta ierēdņiem.
#

Uzņemšanas prasības

Kandidāts ir ieguvis vismaz pirmā cikla izglītības kvalifikāciju vismaz 180 ECTS (270 ECTS) kredītpunktu apjomā (bakalaura grāds vai tā ekvivalents) jomā, kas ir saistīta ar doto studiju programmu, kā, piemēram, tiesības, uzņēmējdarbības vadība, sabiedrības pārvalde, uzņēmējdarbība, robežapsardzība, robežu policija, kārtības uzturēšana (policija), kriminoloģija, militārās zinātnes, aizsardzības zinātnes, socioloģija, psiholoģija, politikas zinātne vai risku un aizsardzības vadība.

Turklāt kandidāts:

 • apliecina, ka viņam ir vismaz 3 gadu pieredze operatīvajā robežapsardzes darbā vismaz vidējā posma vadības līmenī.
 • saskaņā ar aprakstīto kārtību iesniedz uzņemšanas komisijā apliecinājumu par angļu valodas zināšanu līmeņa atbilstību Eiropas vienotās valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmas B2 līmenim.
 • ir saņēmis ES standartiem atbilstošu drošības pielaidi (angl.val. – EU RESTRICTED).
 • ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Šengenas līguma asociētās valsts pilsonis.
 • paliks darbā uz vismaz 5 gadiem pēc programmas pabeigšanas.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.