Kvalifikācija: 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Jurista palīgs”

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 2 gadi (4 sem.) (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)
  • neklātienes studijas: 2,5 gadi (5 sem.) (maksas studijas 1840 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 80 KP (120 ECTS)

#
Programmas direktors(e)

Ilga Krampuža

ilga.krampuza@rta.lv

Studiju programmas mērķis
Sagatavot darba tirgum nepieciešamos speciālistus ar profesijas “Jurista palīgs” standartam un 5. NKI/EKI kvalifikācijas līmenim atbilstošām teorētiskām un praktiskām zināšanām, prasmēm un profesionālo kompetenci.
Studiju programmas rezultāti
  • Spēj parādīt vispusīgas un specializētas jurista palīga profesionālās darbības sfērai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni.
  • Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus jurista palīga profesijā, parādīt prasmes, kas profesionālajām juridiskajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus.
  • Spēj sadarboties ar kolēģiem, klientiem un vadību, pilnveidot savas kompetences, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas.
  • Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas un jurista palīga profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties tiesībsargājošo institūciju profesionālās jomas attīstībā.

Absolventu iespējas

  • uzsākt profesionālo darbību jurista palīga profesijā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskās struktūrās, kā arī komercuzņēmumos, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus.
  • Turpināt studijas bakalaura studiju programmās.
#

Uzņemšanas prasības

Vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.