Grāds: Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 3 gadi (6 sem.) (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 120 KP (180 ECTS)

Programmas direktors(e)

Asociētā profesore, Dr.iur.
Ilona Bulgakova

Ilona.Bulgakova@rta.lv

29511421

Programmas mērķis ir nodrošināt studējošiem tiesību zinātņu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, sasniedzot studiju programmā noteiktos studiju rezultātus, kas atbilst Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām EKI 6. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei.

Studiju programmas rezultāti
 • Spēj parādīt vispusīgas juridiskai jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni.
 • Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt abstraktus un konkrētus uzdevumus juridiskajā jomā, parādīt prasmes, kas juridiskajām problēmām ļauj rast radošus un kompleksus risinājumus.
 • Spēj sadarboties ar kolēģiem, klientiem un vadību, pilnveidot savas kompetences, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas.
 • Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt teorētiskās juridiskās problēmas, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties juridiskās jomas attīstībā.
 • Spēj un gatavs turpināt studijas, lai iegūtu piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Jurists”.

Absolventu iespējas

Pēc akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” absolvēšanas un socialo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē iegūšanas, absolvents var būt pieprasīts un strādāt:

 • lielu, vidējo un mazu uzņēmumu darba nodrošināšanai (piemēram, apdrošināšanas uzņēmumos, finanšu institūcijās, palīdzot vecākajiem speciālistiem juridiskajās lietās (juristiem) nodrošināt juridisko pakalpojumu sniegšanu).
 • nevalstiskajās organizācijās.
 • pašvaldību institūcijās (piemēram, Bāriņtiesās, ieņemot bāriņtiesu darbinieka, bāriņtiesas locekļa amatus atbilstoši „Bāriņtiesu likuma” prasībām; pašvaldību Juridisko nodaļu darbinieku amatos).
 • tiesībaizsardzības iestādēs (piemēram, veicot prokurora palīga pienākumus (profesijas kods 3411 02) atbilstoši „Prokuratūras likuma” prasībām; veicot tiesneša palīga pienākumus (profesijas kods 3411 03), veicot tiesas konsultanta (profesijas kods 3411 04), tiesas priekšsēdētāja palīga pienākumus (profesijas kods 3411 05), amatos atbilstoši likuma „Par tiesu varu” prasībām).
 • zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu advokātu birojos, ka arī citos juridiskajos birojos (veicot juridiskā darba pienākumus).
 • tiešās valsts pārvaldes iestādēs (ministrijās, ministriju padotībā esošajās iestādēs ar juridisko pienākumu izpildi saistītājos amatos).
 • citos uzņēmumos, organizācijās juridiskā darba nodrošinājuma amatos.
 • Tiesības studēt profesionālā maģistra studiju programmā "Tiesību zinātne" jurista kvalifikācijas iegūšanai.
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.