Grāds: Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā

Kvalifikācija: Uzņēmuma vadītāja kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 4 gadi (8 sem.) (budžeta finansējums – 10 budžeta vietas vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 160 KP (240 ECTS)

Programmas direktors(e)

Lektore, Mg.oec.
Iveta Dembovska

Iveta.Dembovska@rta.lv

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus, reģiona un valsts darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus uzņēmējdarbības jomā saskaņā ar uzņēmuma vadītāja profesijas standarta prasībām, kas atbilst LKI 6. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencēm.

Studiju programmas saturs veidots gan no uzņēmējdarbības nozares teorētiskajiem un profesionālās specializācijas studiju kursiem, kas atbilst uzņēmuma vadītāja profesijas standartam un ir pievilcīgi studentiem un potenciālajiem reflektantiem, gan arī veidoti moduļi 3 atšķirīgās jomās, kuras students var izvēlēties padziļināti apgūt vai nu mārketinga, vai tūrisma uzņēmējdarbības, vai ēdināšanas uzņēmumu vadību, atbilstoši savām interesēm. Ierobežotās izvēles daļā studējošajiem tiek piedāvāti studiju moduļi atbilstoši uzņēmējdarbības vides, reģiona un mūsdienu aktualitātēm.

Studiju programmas saturu apgūšanu nodrošina augsti kvalificēti, savā jomā profesionāli mācībspēki. Programmas īstenošanā ir iesaistīti arī ārzemju docētāji. Studiju programmas atsevišķas daļas studējošie var apgūt ES augstskolās, izmantojot ERASMUS+ piedāvātās iespējas.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība” ir starptautiski akreditēta uz maksimāli iespējamo termiņu 6 gadi līdz 2027. gada 14. oktobrim. Akreditācijas procesā programma ir saņēmusi augstākos vērtējumus.

Studiju programmas rezultāti

 • Spēj parādīt uzņēmuma vadītāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, tajā skaitā daļai zināšanu iesniedzoties uzņēmuma vadītāja profesijas augstākajā sasniegumu līmenī.
 • Spēj parādīt uzņēmējdarbības jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

 • Izmantojot apgūtos uzņēmējdarbības teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu darbību uzņēmuma vadītāja profesionālās kompetences ietvaros.
 • Formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus uzņēmējdarbības nozarē, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
 • Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
 • Pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

 • Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas uzņēmējdarbības nozarē.
 • Izvērtēt profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, parādīt izpratni par profesionālo ētiku uzņēmuma vadītāja profesijā un piedalīties uzņēmējdarbības jomas attīstībā

Absolventu iespējas

 • Studēt maģistra studiju programmās.
 • Strādāt pakalpojumu sfērās, t.sk., tirdzniecības, finanšu, sabiedrisko pakalpojumu, ražošanas pakalpojumu, transporta pakalpojumu jomā u.c..
 • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.
#

Uzņemšanas prasības

Vispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.