Grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnē un administrēšanā

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 1 gads, 1,5 gadi vai 2 gadi (maksas studijas 2390 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 40 KP (60 ECTS), 60 KP (90 ECTS) vai 80 KP (120 ECTS)

Programmas direktors(e)

Profesore, Dr.oec.
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv

28319180

Studiju programmas mērķis: nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu vadības zinātnē, sagatavot speciālistus vadībā, kuru zināšanas un prasmes ļauj vadīt uzņēmumus vai organizācijas, dot ievirzi studijām doktorantūrā.

Studiju programmas rezultāti

 • zina vadības teorijas, pieejas un principus uzņēmuma un organizāciju vadībai.
 • demonstrē padziļinātas zināšanas pētniecībā, zina pētniecības metodes vadības zinātnē.
 • zina vadības zinātnes jaunākās tendences. 

 • Prot analizēt un interpretēt vadības procesus, teorijas, politikas, izmantojot pētnieciskos resursus, metodes, tehnoloģijas un citu organizāciju pieredzi un piemērus vadības zinātnē.
 • Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un savu padoto tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi. 
 • Spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā.
 • Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
 • Spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus. 
 • Prot salīdzināt un novērtēt alternatīvus vadīšanas procesu risinājumus, atlasīt piemērotāko alternatīvu, parāda izpratni par vadītāja profesionālo ētiku.
 • Spēj formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus vadībzinātnē, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem.
 • Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.

 • Spēj patstāvīgi, radoši un kritiski identificēt un formulēt  un analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas vadības zinātnē. 
 • Spēj rast inovatīvus risinājums vadības problēmām uzņēmumos un iestādēs mainīgos apstākļos. 
 • Spēj pieņemt pamatotus lēmumus uzņēmuma un organizācijas vadībā, ievērojot ētikas normas. 
 • Spēj patstāvīgi un komandā veikt pētniecisko darbu un veicināt savu izaugsmi. 

Absolventu iespējas

 • Studēt doktora studiju programmās
 • veidot un vadīt savus uzņēmumus
 • Strādāt vadošos amatos valsts, pašvaldības un privātajā sektorā
 • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandās un to vadīšanā.
#

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Studiju ilgums 1 gads(2 semestri): otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs, komerczinībās un administrēšanā (studiju ilgums vismaz četri gadi 160 KP apjomā).

Studiju ilgums 1,5 gadi(3 semestri): otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā nozarē un iepriekšējā studiju posmā ir apgūti studiju kursi sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs, komerczinībās un administrēšanā vismaz 20 KP apjomā (studiju ilgums vismaz četri gadi 160KP apjomā).

Studiju ilgums 2 gadi(4 semestri): akadēmiskā bakalaura grāds sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs, komerczinībās un administrēšanā, vai akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā nozarē (studiju ilgums vismaz trīs gadi 120 KP apjomā). Pretendentiem ar citu bakalaura vai profesionālā bakalaura grādu vai 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību paredzēts pārbaudījums mikroekonomikā, makroekonomikā, mārketingā un menedžmentā

Angļu valodā reflektantiem nepieciešamas zināšanas un prasmes B2 līmenī.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.