Pieteikumus var iesniegt no 2022.gada 17.janvāra līdz 2022.gada 24.janvārim savai studiju vietai atbilstošajā augstākās izglītības iestādē.

Prasības kandidātam

  • Doktoranti, kuri sekmīgi studē RTA vai ViA akreditētās doktora studiju programmās pilna vai nepilna laika studijās, valsts budžeta vai maksas studiju vietās.
  • Zinātniskā grāda pretendenti, kuri sekmīgi absolvējuši RTA vai ViA doktora studiju programmas teorētisko daļu, bet vēl nav aizstāvējuši promocijas darbu.
  • Uz doktorantūras grantu var pretendēt doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kas studē RTA vai ViA sociālo zinātņu jomā RTA – 1 granta vietas, ViA – 1 granta vieta.
  • Pretendējot uz doktorantūras grantu, doktorantam jāapliecina, ka viņš/viņa ir gatavs/a iesaistīties arī citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības darbā vai nodarbināts citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā vidēji vismaz 25 procentu apmērā no pilnas darba slodzes.

Nolikums par doktorantūras grantu saņēmēju atlasi

Iesniedzamie dokumenti

Pretendenti doktorantūras granta konkursam piesakās un iesniedz Projekta administrācijai šādus dokumentus:

  • iesniegumu konkursam doktorantūras grantam (1. pielikums);
  • dzīvesgājuma aprakstu (CV) Europass formātā;
  • motivācijas vēstuli;
  • apliecinājumu, ka viņš/viņa ir gatavs/-a strādāt studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā augstākās izglītības institūcijā vismaz 12 mēnešus, projekta ietvaros nepārsniedzot 50 procentus no pilnas darba slodzes kā arī iesaistīties citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības darbā vai nodarbināts citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā vidēji vismaz 25 procentu apmērā no pilnas darba slodzes.
  • promocijas darba aprakstu (sk. 2. pielikumā Zinātniski pētnieciskā darba kvalitatīvā atbilstība);
  • atsevišķo zinātnisko publikāciju sarakstu, norādot saites uz publikāciju datu bāzēs (tai skaitā atsūtīt šo dokumentu elektroniskā veidā uz konkursa sludinājumā norādīto e-pastu).

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2022.gada 24.janvāris

Papildu informācija

RTA: sandra.murinska@rta.lv vai pa tālruni 26156880

ViA: ieva.gintere@va.lv vai pa tālruni 29907813

Aktivitātes

[30.03.2022.] Doktoranti gūst Bulgārijas pieredzi lāzertehnoloģiju jomā

Projektā “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA” (projekta numurs: 8.2.2.0/20/I/005)” laikā no 2022.gada 14.februāra līdz 2022.gada 13.jūlijam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā darbu veic profesors Marins Nenčevs (Marin Nenchev) no Bulgārijas.

Prof. Marins Nenčevs ir fizikas un inženierzinātņu doktors Sofijas Tehniskajā universitātē Bulgārijā un viņa specializācija ir lāzertehnoloģijas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija profesors vada lekcijas studentiem studiju kursā “Lāzertehnoloģijas drošības un aizsardzības jomā”. Ņemot vērā profesora apjomīgo pieredzi inženierzinātnēs, prof. M.Nenčevs sniedz arī konsultācijas zinātnisko publikāciju sagatavošanā, kā arī konsultācijas promocijas darbu izstrādē.

Profesors uzsver, ka šāda pieredze ļauj pilnveidot kopīgu sadarbību starp Bulgārijas un Latvijas augstskolām studentu un mācībspēku apmaiņā, kā arī tā ir vērtīga iespēja, lai veiktu kopīgu zinātnisko darbu lāzertehnoloģiju jomā.

[27.07.2022.] Doktorante Inta Kotāne projekta laikā sekmīgi turpina zinātniski pētnieciskās aktivitātes

Kopš 2021.gada augusta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) īsteno projektu “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA” (Nr.8.2.2.0/20/I/005). Projektā darbojas un pētnieka–doktoranta amata pienākumus veic RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes lektore Inta Kotāne.

“Dalība šajā projektā sniedz iespēju pētīt apstrādes rūpniecības mazo un vidējo uzņēmumu komercdarbības efektivitātes novērtēšanas praksi un izstrādāt zinātniski pamatotu komercdarbības efektivitātes novērtēšanas modeli. Turklāt sekmīgai darba izstrādei ir būtiska gan tīklošanās, gan datu pieejamība, kas arī tiek nodrošināta šī projekta laikā. Mana līdzšinējā akadēmiskajā un zinātniskajā darbā iegūtā pieredze, t.sk. līdzšinējie pētījumi un publikācijas, kā arī dalība starptautiskajās konferencēs, veicina promocijas darba “Apstrādes rūpniecības mazo un vidējo uzņēmumu komercdarbības efektivitātes novērtēšana” sekmīgu izstrādi,” stāsta I. Kotāne.

“Pētījuma izstrādē saskāros ar pētījumam nepieciešamo datu publisku nepieejamību, taču pateicoties projekta finansiālajam atbalstam, nepieciešamie dati tika pasūtīti Centrālās statistikas pārvaldē, apkopoti un tiks izmantoti promocijas darba praktiskās daļas izstrādē. Pētījuma metodoloģija paredz arī ekspertu intervēšanu, kas parasti ir problemātiski. Ņemot vērā līdzšinējo RTA sekmīgo sadarbību ar nozaru uzņēmumiem, tas tika paveikts savlaicīgi. Manuprāt, tas, ka projektā ir iesaistītas vairākas augstskolas, sekmē domu apmaiņu un diskusijas gan starp augstskolu doktorantiem, gan profesūru,” saka I. Kotāne.

Doktorante uzsver, ka projekta laikā ir iespēja sekmīgi turpināt savas līdzšinējās zinātniskās aktivitātes, t.i., dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, zinātnisko rakstu izstrāde un publicēšanās izdevumos, kas tiek indeksēti starptautiski citējamās datu bāzēs.

Pētījuma sākotnējie rezultātijau prezentēti konferencēs un izlasāmi zinātnisko rakstu krājumos. 2021. gada 25.–26. novembrī kopā ar promocijas darba vadītāju profesori Ivetu Mietuli piedalījāmies starptautiskajā konferencē “Transformation of Science and business in new economy reality” (Viļņas Universitāte). Zinātniskās konferences laikā tika prezentēti pētījuma “Analysis of Business Performance Evaluation Practice at Manufacturing Sector in Latvia” rezultāti.